Sabtu, 17 Desember 2011

makalah masalah sosial dan cara mengatasinya

TUGAS INDIVIDU
MASALAH-MASALAH SOSIAL
DAN
CARA MENGATASINYA

RISMA SYAM

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2011/2012


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yangtelah memberikan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan makalah yang berjudul“Masalah-masalah sosial dan cara Mengatasinya”ini, bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat Indonesia pada umumnya.Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, itudikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan dandorongan serta bimbingan dari Bapak dosen mata kuliah Pengantar IlmuEkonomi, serta berbagai bantuan dari berbagai pihak, akhirnya pembuatanmakalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.Penulis berharap dengan penulisan makalah ini dapat bermanfaatkhususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya serta semogadapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan meningkatkanprestasi di masa yang akan datang.

Parepare,  Desember 2011

Penulis
DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR.....................................................................................................................i DAFTAR ISI................................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang........................................................................................................1
B.   Rumusan Masalah..................................................................................................1
C.   Tujuan Penulisan....................................................................................................1
 BAB II PEMBAHASAN 
 1. Definisi masalah ...........................................................2
 2. pengertian masalah dan masalah sosial...................................2
 3. jenis-jenis masalah sosial.................................................2
 4. Salah satu masalah soaial dan cara mengatasinya.......................3
 BAB III PENUTUP
A.  Kesimpulan..................................................................5
B.   Saran.......................................................................5
 DAFTAR PUSTAKA............................................................. 6BAB 1
PENDAHULUAN
A.latar belakang
masalah sosial muncul akibat terjadinua perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah
Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis mengambil keputusan masalah sebagai beriktu :
1. Apa itu masalah
2. Apa pengertian masalah dan masalah sosial
3. jenis-jenis masalah sosial
4. sebutkan salah satu masalah soaial dan cara mengatasinya

C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulis membuat makalah yang berjudul ”Masalah-masalah sosial dan cara mengatasinya” adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui apa itu masalah
2. Mengetahui apa pengertian dari masalah dan masalah sosial
3. Mengetahui jenis-jenis masalah sosial
4. Mengetahui cara mengatasi salah satu masalah sosial
BAB II
PEMBAHASAN
A. apa itu masalah?
                     Masalah adalah kesenjangan antara mimpi dan realita. Artinya apa yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
B. pengertian masalah dan masalah sosial

Masalah adalah sesuatu hal atau kejadian yang membuat langkah kita terhenti atau tersendakuntuk beberapa waktu dan harus menyelesaikan hal tersebut sebelum mampu untuk kita meruskan apa yang tadinya tersendak!. Banyak orang masih bingung dengan masalah itu sendiri, sehingga membuatnya selalu merasakan masalah, padahal mungkin itu bukan suatu masalah.
masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

C. jenis-jenis masalah sosial
Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain:
1.  faktor Ekonomi: kemiskinan, pengangguran, dll.
2.  faktor Budaya: perceraian, kenakalan remaja, dll.
3.  faktor Biologis: penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
4.  Faktor Psikoogis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.
5.   
D. Salah satu masalah soaial dan cara mengatasinya
Ø  kenakalan remaja
Cara Mengatasi Masalah
Perbincangan  mengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. Strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remaja  ini. Berikut beberapa saranan:

1.  Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa   hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dan keputusan. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsip-prinsip akauntabiliti, tepati janji, berketerampilan, menunjukkan keperibadian yang mulia, amanah, sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Ibu bapa hendaklah menjadi role modelkepada anak.
2. Pendekatan akademik. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik  seperti kegiatan ko-kurikulum di sekolah. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video, bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas.
3. Mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan  pelajar sekolah, di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa  dalam pengawasan disiplin.
4. Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis.
5. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut.
6. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa, penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. PIBG jangan lah jadi umpama “KUCING TAK BERGIGI, TIKUS LOMPAT TINGGI-TINGGI.
BAB III
PENUTUP
A.KESIMPULAN
Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.
Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain:
1.  faktor Ekonomi: kemiskinan, pengangguran, dll.
2.  faktor Budaya: perceraian, kenakalan remaja, dll.
3.  faktor Biologis: penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
4.  Faktor Psikoogis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.

B. SARAN
Sebagai masyarakat yang bersosial kita seharusnya berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kita.


DAFTAR PUSTAKA

http://www.google.co.id, jenis-jenis masalah sosial
http://id.wikipedia.co.id, masalah dan masalah sosial


5 komentar:

 1. yang punya blog cantik..hehehehe

  BalasHapus
 2. makasi blognya... :) banyak dapat manfaat ^_^

  BalasHapus
 3. assalamualaikum, maaf kalo ada boleh saya minta data terkait reaksi sosial akibat penerbitan paket kebijakan ekonomi, trims ya.arie

  BalasHapus